dijalekat – značenje

 

dijalek(a)t (grčki diálektos, prema dialégein – razgovarati) – u lingvistici: skup lokalnih, narodnih govora koji imaju zajedničke osobine, narečje.

 

dijalektizam – u lingvistici: reč koja pripada dijalektu; oblik ili crta u književnom jeziku koja potiče iz dijalekta.