dijalektizam – značenje


dijalektizam (grčki diálektos, -izam) – u lingvistici: reč koja pripada dijalektu; reč, oblik ili neka druga jezička crta u književnom jeziku koja potiče iz dijalekta.