dijametar – značenje


dijametar (grčki diámetros) – u geometriji: duž koja spaja dve suprotne tačke na krugu ili lopti prolazeći kroz centar, prečnik.