dijametar – značenje

 

dijametar (grčki diámetros) – u geometriji: duž koja spaja dve suprotne tačke na krugu ili lopti prolazeći kroz centar, prečnik.

 

dijametralan, -lna, -lno (srednjovekovni latinski diametralis):
1) koji se odnosi na dijametar, na prečnik (npr. dijametralna ravan);
2) figurativno: koji je potpuno drukčiji, različit, suprotan, oprečan; potpun (kada je reč o razlici, suprotnosti i sl.).