dijametar – značenje

 

dijametar (grčki diámetros) – u geometriji: duž koja spaja dve suprotne tačke na krugu ili lopti prolazeći kroz centar, prečnik.

 

dijametralan (srednjovekovni latinski diametralis):

1) koji se odnosi na dijametar, na prečnik;

2) figurativno: koji je sasvim na drugoj strani (dijametralno suprotan – potpuno suprotan, apsolutno različit).