dijapazon – značenje


dijapazon (latinski diapason):
1) u muzici: opseg, obim čovečjeg glasa ili muzičkog instrumenta, raspon;
2) u muzici: metalna sprava s dva kraka koja daje ton A, zvučna viljuška;
3) figurativno: opseg, obim neke aktivnosti, sposobnosti, mogućnosti i sl.; raspon, domet.