dijapazon – značenje

 

dijapazon (latinski diapason od grčkog dià pasôn chordôn):

1) u muzici: opseg, obim čovečjeg glasa ili muzičkog instrumenta;

2) metalna sprava s dva kraka koja daje ton A, zvučna viljuška;

3) figurativno: opseg, širina u radu, u shvatanjima i sl.; raspon, domet.