dijateza – značenje


dijateza (grčki diáthesis):
1) u medicini: urođena sklonost organizma prema određenim bolestima, obično nasledna;
2) u lingvistici: glagolsko stanje, tj. odnos gramatičkog subjekta prema radnji i prema objektu (aktiv, pasiv ili medij).