disertacija – značenje

 

disertacija (latinski dissertatio, prema dissertare – raspravljati):
1) teza izrađena radi sticanja doktorske titule u nekoj naučnoj oblasti (doktorska disertacija);
2) iscrpna naučna rasprava o nekom problemu.