disertacija – značenje


disertacija (latinski dissertatio):
1) teza izrađena radi sticanja doktorske titule u nekoj naučnoj oblasti (doktorska disertacija);
2) iscrpna naučna rasprava o nekom problemu.