diskrepancija – značenje

 

diskrepancija (latinski discrepantia) – nesklad, raskorak između pojmova, ideja, zaključaka i sl.; nesaglasnost, protivrečnost.

 

diskrepantan, -tna, -tno (latinski discrepans) – koji odstupa, koji odudara od nekoga ili nečega, neskladan; nesaglasan, različit, protivrečan.