diskriminanta – značenje


diskriminanta (latinski discriminans):
1) obeležje ili skup obeležja po kojima se dva pojma bitno razlikuju među sobom;
2) u matematici: izraz pod korenom u kvadratnim jednačinama od kojeg zavisi da li će koreni u opštem rešenju biti realni ili kompleksni.