diskurs – značenje


diskurs (latinski discursus):
1) razgovor, rasprava; verbalna komunikacija;
2) govor ili pisanje o nečemu, izlaganje neke teme;
3) u lingvistici: skup više iskaza, veća smisaono povezana, organizovana celina reči, teksta (duža od rečenice).