diskurs – značenje

 

diskurs (latinski discursus, prema discurrere – trčati uokolo):

1) razgovor, rasprava; verbalna komunikacija;

2) govor ili pisanje o čemu, izlaganje neke teme;

3) u lingvistici: skup više iskaza, govor ili tekst duži od rečenice.

 

diskurzivan (srednjovekovni latinski discursivus):

1) koji se odnosi na govor ili razgovor;

2) u filozofiji: koji se izvodi na osnovu logičkog zaključivanja, zasnovan na razmišljanju.