disocijacija – značenje


disocijacija (latinski dissociatio):
1) razdvajanje, rastavljanje, razdruživanje;
2) u hemiji: razlaganje, razdvajanje molekula na manje molekule, atome ili jone pod uticajem toplote, električne energije i sl.;
3) u psihologiji: prekid postojeće veze između pojedinih delova ličnosti, najčešće u psihozama.