disocijacija – značenje

 

disocijacija (latinski dissociatio):

1) razdvajanje, rastavljanje, razdruživanje;

2) u hemiji: razlaganje, razdvajanje molekula na manje molekule, atome ili jone pod uticajem toplote, električne energije i sl.;

3) u psihologiji: prekid postojeće veze između pojedinih delova ličnosti, najčešće u psihozama.