disperzija – značenje


disperzija (latinski dispersio):
1) rasipanje, rasturanje, razbacivanje;
2) u hemiji: smesa u kojoj su jedna ili više materija raspršene u nekoj drugoj materiji u obliku sitnih čestica;
3) u fizici: rasturanje svetlosnih, elektromagnetskih i drugih zračenja.