disperzija – značenje

 

disperzija (latinski dispersio):
1) rasipanje, rasturanje, razbacivanje;
2) u hemiji: smesa u kojoj su jedna ili više materija raspršene u nekoj drugoj materiji u obliku sitnih čestica;
3) u fizici: rasturanje svetlosnih, elektromagnetskih i drugih zračenja.

 

disperzivan, -vna, -vno (francuski dispersif od latinskog dispersus) – koji se odnosi na disperziju; koji se rasipa na razne strane; rasut, raspršen.