distributivan – značenje


distributivan, -vna, -vno (novolatinski distributivus):
1) koji se odnosi na distribuciju;
2) koji vrši distribuciju, raspodelu;
3) koji se deli, raspodeljuje, usmerava na više strana;
4) u lingvistici: koji se tiče međusobnog položaja reči, njihovog mesta u rečenici.