diviz – značenje


diviz (nemački Divis) – u štamparstvu: znak za odeljivanje u tekstu, crtica (za prenošenje dela reči u sledeći red, između delova polusloženice i sl.).