doktrina – značenje

 

doktrina (latinski doctrina, prema docere – poučavati) – učenje, učenost, ideologija; skup prihvaćenih sudova, principa i teorija neke filozofske škole, religije, pokreta i sl.