doktrina – značenje

 

doktrina (latinski doctrina, prema docere – poučavati) – skup prihvaćenih načela, shvatanja, principa, teorija neke filozofske škole, religije, pokreta, stranke i sl.; učenje, ideologija, teorija.