doktrina – značenje

 

doktrina (latinski doctrina, prema docere – poučavati) – skup prihvaćenih načela, shvatanja, principa, teorija neke filozofske škole, religije, pokreta, stranke i sl.; učenje, ideologija, teorija.

 

doktrinaran (novolatinski doctrinarius):

1) koji se kruto drži neke doktrine, koji ostaje pri stečenim shvatanjima, jednostran;

2) koji se zasniva na doktrini, teorijski, koji je u duhu doktrine, svojstven doktrini.