doktrina – značenje


doktrina (latinski doctrina) – skup prihvaćenih načela, shvatanja, principa, teorija neke filozofske škole, religije, pokreta, stranke i sl.; učenje, ideologija, teorija.