dualizam – značenje


dualizam (latinski dualis, -izam):
1) u filozofiji: učenje koje polazi od dva ravnopravna principa (npr. duha i materije) kao temeljnih kategorija stvarnosti;
2) u religiji: učenje o dvema suprotstavljenim, oprečnim silama (dobro i zlo, svetlost i tama) koje se odvajkada bore za prevlast u svetu;
3) u politici: dvojno ustrojstvo neke države; sistem vladavine dveju nacija u višenacionalnoj buržoaskoj državi (npr. u Austrougarskoj);
4) u fizici: osnovni princip talasne mehanike prema kojem materija ima svojstva elektromagnetnih talasa;
5) uopšte dvojnost, naporedno postojanje dvaju elemenata, dvaju principa (obično oprečnih), dvojstvo.