eksplicirati – značenje


eksplicirati svrš. i nesvrš. (latinski explicare) – objasniti, objašnjavati, (ras)tumačiti, izložiti, izlagati.