eksplicirati – značenje

 

eksplicirati (latinski explicare) – objasniti, objašnjavati, (ras)tumačiti, izložiti, izlagati.

 

eksplikacija (latinski explicatio) – objašnjavanje, razjašnjavanje, tumačenje, izlaganje.