ekstravagancija – značenje

 

ekstravagancija (novolatinski extravagantio):
1) odstupanje, odudaranje od onoga što je obično, neobičnost, nastranost, preteranost;
2) sklonost ka trošenju novca.

 

ekstravagantan, -tna, -tno (srednjovekovni latinski extravagans):
1) koji odstupa, odudara od uobičajenog, čudan, nastran, preteran;
2) neumeren u zahtevima, neskroman, rasipan.