elokvencija – značenje

 

elokvencija (latinski eloquentia) – sposobnost jezičkog izražavanja, spretnost u govoru; rečitost.

 

elokventan (latinski eloquens):

1) koji ume lepo i ubedljivo da se izražava, koji je vešt u govoru, rečit, govornički uverljiv; slatkorečiv, krasnorečiv;

2) lepo, vešto iskazan (elokventna izreka);

3) koji uverljivo, rečito svedoči o nečemu (elokventan primer).