eristika – značenje

 

eristika (grčki eristikè (téchnē), prema erízein – svađati se) – veština prepiranja, polemisanja, raspravljanja.

 

erist(a) = erističar:
1) onaj koji voli da se prepire, raspravlja;
2) u filozofiji: pristalica starogrčke megarske filozofske škole koja je posebno negovala sklonost ka raspravljanju, polemisanju.