eritropsija – značenje


eritropsija (grčki erythrós ’crven’ i ópsis ’vid, viđenje’) – u medicini: poremećaj čula vida usled kojeg se sve vidi u crvenoj boji.