erudicija – značenje

 

erudicija (latinski eruditio) – učenost, velika obrazovanost, široko znanje, načitanost.

 

erudit(a) – onaj koji ima erudiciju, široko obrazovan čovek, učenjak, veliki znalac.

 

eruditan, -tna, -tno – koji se odnosi na erudiciju, zasnovan na erudiciji; veoma učen, široko obrazovan.