eshatologija – značenje

 

eshatologija (grčki éschatos – poslednji i -logía – znanje, nauka) – učenje (obično religijsko) o takozvanim poslednjim stvarima: smrti, životu posle smrti, besmrtnosti duše, večnom blaženstvu, smaku sveta, paklu i sl.

 

eshatološki, -a, -o – koji se odnosi na eshatologiju, na konačnu sudbinu ljudskog roda; posmrtni, zagrobni.