etatizam – značenje


etatizam (francuski étatisme) – u ekonomiji i politici: vladavina države nad ekonomskim ili društvenim odnosima; teorija po kojoj je država osnovni pokretač ekonomsko-društvenog razvitka jedne zemlje.