etiolman – značenje


etiolman (francuski étiolement) – u botanici: naziv za promene (zakržljalost, izbledelost i sl.) koje nastaju na biljkama kada se one uzgajaju u potpunoj tami.