etnologija – značenje


etnologija (grčki éthnos ’narod’ i -logía ’znanje, nauka’) – nauka koja izučava postanak i razvoj naroda i njihovu celokupnu materijalnu i duhovnu kulturu, nauka o narodima.