evocirati – značenje

 

evocirati (latinski evocare):

1) izaz(i)vati, oživeti, oživljavati u svesti, sećanju sliku, predstavu nekoga, nečega (npr. evocirati uspomene);

2) poz(i)vati, okupiti, okupljati.

 

evokacija (latinski evocatio, prema evocare – dozvati):

1) izazivanje u svesti, sećanju slike nečega, oživljavanje uspomene na nekoga, na nešto; sećanje, prisećanje;

2) prizivanje duhova, spiritistički čin.