evocirati – značenje


evocirati (latinski evocare):
1) izaz(i)vati, oživeti, oživljavati u svesti, sećanju sliku, predstavu nekoga, nečega (npr. evocirati uspomene);
2) poz(i)vati, okupiti, okupljati.