evocirati – značenje

 

evocirati (latinski evocare):

1) izaz(i)vati, oživeti, oživljavati u svesti, u sećanju nešto ili nekoga;

2) prizivati, okupljati.

 

evokacija (latinski evocatio, prema evocare – dozvati):

1) oživljavanje, izazivanje u svesti slike nečega, uspomene na nešto, prisećanje, predočavanje;

2) prizivanje duhova, spiritistički čin.