faktura – značenje

 

faktura (latinski factura, prema facere – činiti):

1) u trgovini: račun s podacima o prodatoj robi ili pruženoj usluzi;

2) u umetnosti: način izrade nekog umetničkog dela; skup tehničkih pojedinosti o izgledu, sastavu, materijalu i sl.