faktura – značenje


faktura (latinski factura):
1) u trgovini: račun s podacima o prodatoj robi ili pruženoj usluzi;
2) u umetnosti: način izrade nekog umetničkog dela; skup tehničkih pojedinosti o izgledu, sastavu, materijalu i sl.