filistar – značenje

 

filistar (nemački Philister od hebrejskog pilištim) – čovek ograničenih, malograđanskih pogleda, uskogrud, licemeran i sitničav čovek; malograđanin, ćifta.

 

filistarski, -a, -o – koji se odnosi na filistre, svojstven filistrima; malograđanski.

 

filistarstvo – svojstvo, osobine filistra, filistarski duh, karakter; malograđanština, uskogrudost, ćiftinstvo.