fitofag – značenje


fitofag (grčki phytón ’biljka’ i -phagos ’koji jede’) – u zoologiji: životinja koja se hrani biljem, biljožder.