flotacija – značenje


flotacija (francuski flottation):
1) tehnološki proces koncentracije i izdvajanja korisne rude (olova, cinka, bakra i dr.) od raznih primesa putem ispiranja vodom ili vodenim rastvorom;
2) mesto, pogon, fabrika gde se taj proces obavlja.