formalan – značenje


formalan, -lna, -lno (latinski formalis):
1) koji se odnosi na oblik, spoljašnji izgled (a ne na materiju, sadržaj);
2) koji udovoljava samo formi (a ne i sadržaju), koji je nešto samo po formi, besadržajan, prazan, tobožnji, prividan;
3) u filozofiji: koji pridaje najveći značaj formi, koji polazi od forme, od oblika;
4) zvaničan, služben; propisan.