fosil – značenje

 

fosil (nemački Fossil):
1) okamenjena biljka ili životinja iz starih geoloških perioda, okamina, okamenotina;
2) figurativno: osoba zastarelih shvatanja, onaj čije je vreme prošlo.

 

fosilan, -lna, -lno (latinski fossilis):
1) koji se odnosi na fosile; okamenjen, skamenjen;
2) figurativno: zastareo, starovremski.