fosil – značenje

 

fosil (nemački Fossil):

1) okamenjena biljka ili životinja iz starih geoloških perioda, okamina, okamenotina;

2) figurativno: osoba zastarelih shvatanja, onaj čije je vreme prošlo.

 

fosilan (latinski fossilis):

1) koji se odnosi na fosile; okamenjen, skamenjen;

2) figurativno: zastareo, starovremski.