fotosinteza – značenje


fotosinteza (grčki phōtós ’svetlost’ i sýnthesis ’sastavljanje’):
1) u biologiji: proces pri kojem se u zelenim delovima biljke, pod uticajem svetlosti i uz pomoć hlorofila, ugljen-dioksid i voda pretvaraju u organske molekule, pre svega šećere;
2) u hemiji: svaka hemijska sinteza koja se vrši pod dejstvom svetlosti.