fraza – značenje

 

fraza (grčki phrásis):

1) u lingvistici: ustaljeni spoj reči, izraz, obrt reči (npr. čelična volja, povuci-potegni);

2) u lingvistici: spoj reči koji ima svoju misaonu samostalnost, rečenica kao stilska tvorevina;

3) oblikom doterana ali smisaono prazna, bezvredna, besadržajna izreka, prazna reč; lep, zvučan iskaz koji ne kazuje ništa, koji je bez stvarnog sadržaja (otrcana fraza, stereotipna fraza, šuplja fraza);

4) u muzici: najmanja melodijski i ritmički zaokružena celina (od dva takta).