fraza – značenje

 

fraza (grčki phrásis):
1) u lingvistici: ustaljeni spoj reči, izraz, obrt reči (npr. čelična volja, povuci-potegni);
2) u lingvistici: spoj reči koji ima svoju misaonu samostalnost, rečenica kao stilska tvorevina;
3) oblikom doterana ali smisaono prazna, bezvredna, besadržajna izreka, prazna reč; lep, zvučan iskaz koji ne kazuje ništa, koji je bez stvarnog sadržaja (otrcana fraza, stereotipna fraza, šuplja fraza);
4) u muzici: najmanja melodijski i ritmički zaokružena celina (od dva takta).