frekvencija – značenje


frekvencija (latinski frequentia):
1) u fizici: broj kompletnih oscilacija nekog oscilirajućeg sistema u sekundi, učestalost; merna jedinica: herc [Hz];
2) (obično o radiju) talasna dužina.