galop – značenje


galop (francuski galop):
1) najbrži način konjskog hoda, trk;
2) u muzici: vrsta brzog plesa u dvočetvrtinskom taktu, omiljenog u XIX veku.