grad – značenje


grad (latinski gradus):
1) jedinica za merenje uglova i lukova koja je jednaka 1/360 kruga, deli se na 60 minuta ili 3600 sekundi, stepen;
2) jedinica za merenje temperature koja ima različitu vrednost u zavisnosti od temperaturne skale, stepen;
3) uslovna jedinica za merenje gustine tečnosti, koncentracije rastvora ili sadržaja alkohola, stepen.