grad – značenje

 

grad (latinski gradus):
1) jedinica za merenje uglova i lukova koja je jednaka 1/360 kruga, deli se na 60 minuta i 3600 sekunda, stepen;
2) jedinica za merenje temperature koja ima različitu vrednost u zavisnosti od temperaturne skale, stepen;
3) uslovna jedinica za merenje gustine tečnosti, koncentracije rastvora ili sadržaja alkohola, stepen.

 

gradirati:
1) odrediti, određivati, izračuna(va)ti stepen jačine nečega;
2) (za)beležiti stepene na skali mernog instrumenta;
3) rasporediti, raspoređivati po stepenima, po jačini;
4) postepeno poveća(va)ti.