grad – značenje

 

grad (latinski gradus):

1) jedinica za merenje uglova i lukova koja je jednaka 1/360 kruga, deli se na 60 minuta i 3600 sekunda, stepen;

2) jedinica za merenje temperature koja ima različitu vrednost u zavisnosti od temperaturne skale, stepen;

3) uslovna jedinica za merenje gustine tečnosti, koncentracije rastvora ili sadržaja alkohola, stepen.

 

gradirati:

1) odrediti, određivati, izračuna(va)ti stepen jačine nečega;

2) (za)beležiti stepene na skali mernog instrumenta;

3) rasporediti, raspoređivati po stepenima, po jačini;

4) postepeno poveća(va)ti.