hipologija – značenje

 

hipologija (grčki híppos – konj i -logía – znanje, nauka) – nauka o anatomiji, fiziologiji, rasama, uzgoju, nezi i upotrebi konja; konjarstvo, konjogojstvo.

 

hipolog – dobar poznavalac konja.

 

hipološki, -a, -o – koji se odnosi na hipologiju i hipologe.