hipologija – značenje

 

hipologija (grčki híppos ’konj’ i -logía ’znanje, nauka’) – nauka o anatomiji, fiziologiji, rasama, uzgoju, nezi i upotrebi konja; konjarstvo, konjogojstvo.

 

hipolog – dobar poznavalac konja.

 

hipološki, -a, -o – koji se odnosi na hipologiju i hipologe.