histereza – značenje

 

histereza (grčki hystérēsis, prema hystereîn – kasniti, zaostajati):
1) pojava kad rezultati nekog delovanja traju i nakon uklanjanja uzročnika tog delovanja (npr. magnetska histereza – u fizici: pojava da namagnetisanost nekog gvozdenog tela traje još neko vreme posle prestanka delovanja magnetske sile);
2) u računarstvu: sklonost uređaja, sklopa ili sistema da se ponaša različito, u zavisnosti od smera promene ulaznog parametra.