horizontalan – značenje


horizontalan, -lna, -lno (novolatinski horisontalis):
1) koji je paralelan s linijom horizonta, vodoravan;
2) koji se prostire, širi u širinu;
3) koji se odnosi na osobu ili stvar na istom nivou starešinstva, podele ili organizacije.