hronologija – značenje

 

hronologija (grčki chrónos – vreme i -logía – znanje, nauka):

1) vremenski redosled događaja; pregled događaja prema njihovom vremenskom redosledu;

2) proučavanje podataka za određivanje događaja u vremenu i njihovog međusobnog vremenskog odnosa;

3) pomoćna istorijska nauka koja proučava načine računanja vremena u prošlosti i datiranje događaja i istorijskih dokumenata.

 

hronološki – koji se odnosi na hronologiju; koji je poređan po vremenskom redosledu, po redu događanja.