ideal – značenje

 

ideal (nemački Ideal, francuski idéal od latinskog idealis):

1) savršen uzor, primer, obrazac čega;

2) krajnji, najviši cilj kojem se teži;

3) predmet izuzetne želje, ljubavi, ambicije i sl.

 

idealan:

1) koji odgovara idealu, uzoran, savršen, uzvišen, izvrstan;

2) u filozofiji: koji se odnosi na ideju, koji postoji kao ideja; duhovan, misaon, intelektualan.

 

idealist(a):

1) u filozofiji: pristalica idealizma;

2) zanesenjak, onaj koji teži savršenom, idealnom;

3) onaj kome nije stalo do materijalne dobiti, plemenit, nesebičan čovek.

 

idealizam:

1) u filozofiji: jedan od dva osnovna pravca u filozofiji koji ideju ili svest pretpostavlja prirodi, odnosno materiji (subjektivni idealizam, objektivni idealizam);

2) životno ponašanje usmereno na ostvarenje ideala, uzvišenih ciljeva, a ne na ostvarenje lične koristi.