ideal – značenje

 

ideal (nemački Ideal, francuski idéal od latinskog idealis):
1) savršen uzor, primer, obrazac nečega;
2) krajnji, najviši cilj kojem se teži;
3) predmet izuzetne želje, ljubavi, ambicije i sl.

 

idealan, -lna, -lno:
1) koji odgovara idealu, uzoran, savršen, uzvišen, izvrstan;
2) u filozofiji: koji se odnosi na ideju, koji postoji kao ideja; duhovan, misaon, intelektualan.