implicirati – značenje


implicirati svrš. i nesvrš. (latinski implicare) – sadrža(va)ti u sebi, uključi(va)ti, obuhvatiti, obuhvatati, podrazume(va)ti.