implicirati – značenje

 

implicirati (latinski implicare) – sadržati u sebi, uključi(va)ti, obuhvatiti, obuhvatati.

 

implicitan (latinski implicitus) – sadržan u nečemu, obuhvaćen nečim; koji se podrazumeva a nije izrečen; prećutan.