implicirati – značenje

 

implicirati (latinski implicare) – sadržati u sebi, uključi(va)ti, obuhvatiti, obuhvatati.