implicirati – značenje

 

implicirati (latinski implicare) – sadržati u sebi, uključi(va)ti, obuhvatiti, obuhvatati.

 

implicitan, -tna, -tno (latinski implicitus) – koji je obuhvaćen, sadržan u nečemu; koji se podrazumeva a nije izrečen; prećutan.