implicirati – značenje

 

implicirati (latinski implicare) – sadržavati u sebi, uključivati, obuhvatati, podrazumevati.

 

implicitan (latinski implicitus) – koji je obuhvaćen, sadržan u nečemu; koji se podrazumeva a nije izrečen; prećutan.