indiferentan – značenje

 

indiferentan, -tna, -tno (novolatinski indifferens):
1) koji je ravnodušan prema nečemu, nezainteresovan za nešto (indiferentan prema stvarnosti);
2) koji ničim ne ispoljava svoja raspoloženja, neodređen, bezizražajan (indiferentno lice, indiferentan gest);
3) beznačajan, bezvredan, nevažan (indiferentan razgovor, indiferentno pitanje).

 

indiferencija = indiferentnost (latinski indifferentia) – osobina onoga koji je indiferentan, ravnodušnost, nezainteresovanost, neutralnost.