indoktrinirati – značenje

 

indoktrinirati (nemački indoktrinieren) – vršiti indoktrinaciju; nametnuti, nametati neku doktrinu, silom usmeriti, usmeravati nečije mišljenje, stavove.

 

indoktrinacija – poučavanje, uvođenje u doktrinu; nastojanje neke organizacije (države, političke stranke, crkve i sl.) da svim sredstvima uticaja nametne određeno shvatanje, verovanje, načelo, ponašanje.