input – značenje


input (engleski input) – u računarstvu: podaci koji se unose u kompjuter radi obrade, ulazna vrednost, ulazna informacija.