izohalina – značenje


izohalina (grčki ísos ’isti, jednak’ i hálinos ’slan’) – u geografiji: linija koja na karti spaja tačke jednake slanoće mora.