kapitel – značenje

 

kapitel (latinski capitellum, deminutiv od caput – glava) – u arhitekturi: gornji deo stuba građevine s naročitim ukrasima (dorski kapitel, jonski kapitel, korintski kapitel).