kohezija – značenje

 

kohezija (latinski cohaesio):

1) u fizici: privlačna sila između molekula (čestica) nekog tela koja ih drži na okupu;

2) figurativno: prirodna ili logička povezanost, veza; jedinstvo.

 

kohezivan – koji povezuje, spaja, drži zajedno, koji čini celovitim, jedinstvenim.