kohezija – značenje

 

kohezija (latinski cohaesio):
1) u fizici: privlačna sila između molekula (čestica) nekog tela koja ih drži na okupu;
2) figurativno: prirodna ili logička povezanost, veza; jedinstvo.

 

kohezivan, -vna, -vno – koji povezuje, spaja, drži zajedno, koji čini celovitim, jedinstvenim.