kompaktan – značenje


kompaktan, -tna, -tno (latinski compactus):
1) zbijen, jedar; čvrsto povezan, neisprekidan;
2) povezan u celinu, jedinstven; složan, čvrst.